Zmluvy (zákon 546/2010)

Názov zmluvyDátum zverejnenia zmluvy
Zmluva č.1/2015/BOZPPO o vykonávaní pravidelných činností v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci01.05.2015
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov uzatvorená v zmysle Občianskeho zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30.03.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov k Zmluve zo dňa 30.3.201602.08.2017
Zmluva č. ZO/2018A16610-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa23.05.2018
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov k Zmluve o výpožičke zo dňa 30.03.201629.06.2018
Zmluva o spolupráci a zabezpečení výučby pre študentov PdF Univerzity Komenského25.11.2019
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb17.02.2020
Dodatok k Dohode o voliteľnom programe Magneta Office17.02.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb17.02.2020
Partnerská dohoda, číslo projektu DGV0201612.05.2022