Supervízia pre školské podporné tímy

V školskom roku 2023/2024 ponúkame školským psychológom (podľa povahy požiadavky aj ďalším odborným zamestnancom, či učiteľom) možnosť individuálnej poradenskej supervízie.

Supervízia je bezpečnou metódou kontinuálneho rozvoja profesionálnych zručností za pomoci kvalifikovaného supervízora a to prostredníctvom reflexie a podpory, za použitia supervíznych metód a techník. Supervízia o. i. chráni zamestnanca pred syndrómom vyhorenia.

Cieľom spolupráce so supervízorom môže byť napríklad:

  • nový vhľad do riešenia pracovných situácií a problémov, hľadanie alternatív riešenia a poskytnutie spätnej väzby,
  • podpora psychohygieny – prevencia syndrómu vyhorenia, nestratenie, udržanie, alebo znovu nájdenie motivácie, povzbudenie, ocenenie a pozitívna motivácia,
  • rozvoj reflexie vlastného profesionálneho správania, prevencia pred poškodzovaním klienta,

Stretnutia budú realizované osobne, v odôvodnených prípadoch on-line. Termín si môžete dohodnúť telefonicky, ideálne však mailom.

Kontakt:

Mgr. Lenka Šurinová

02/ 48 20 81 25

surinova@cpppap-ba5.sk