Voľné pracovné miesta

Ponuka práce – Psychológ v CPPPaP Bratislava V.

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 psychológa.

Jedná sa o plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia,
  • prax vítaná.

Predpokladaný termín nástupu:

01.07.2021, prípadne podľa dohody.

Odmeňovanie: podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. 

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle CPPPaP BA5 www.cpppap-ba5.sk v sekcii GDPR – Ochrana osobných údajov – Informácia o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 10.06.2021 na e-mail:

cpppap.director@gmail.comcpppp.alena.majerova@gmail.com .

Kontakt pre bližšie informácie:

PhDr. Miloslava Fellegiová, riaditeľka CPPPaP Bratislava V.;  tel: 0911411963;

Ing. Alena Majerová, personalistka;  tel: 02/48208119

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.