Vítame Vás

Vítame Vás na stránkach Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V. Zriaďovateľom CPPPaP Bratislava V je Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, Tomašikova 46.

Naše Centrum ponúka svoje služby 34 rokov. Za obdobie svojej existencie prešlo viacerými zmenami svojho sídla.

Svoju činnosť začalo CPPPaP Bratislava V dňa  1.10.1986 ako Obvodná pedagogicko – psychologická poradňa v bytových priestoroch na Gwerkovej ulici v Bratislave. Potom dlhý čas malo svoje pôsobisko v priestoroch bývalej materskej školy na Hrobákovej 3.

V súčasnosti, od marca 2014,  sídlime v areáli Spojenej školy na Švabinského ulici č. 7  v Bratislave – Petržalke.

Hlavným poslaním našej činnosti je pomoc a podpora našim klientom, čo sú predovšetkým deti materských škôl, žiaci základných a stredných škôl. Do našej pôsobnosti patria bratislavské mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Kto tvorí náš tím?

Náš tím tvoria psychológovia, špeciálni a liečební pedagógovia s dlhodobou praxou v diagnostike ťažkostí vzdelávacieho a osobnostného vývinu, poradenstva a terapie.

V čom konkrétne môžeme byť nápomocní?

Obracať sa na nás môžete ak máte pocit bezradnosti pri výchove svojich detí, vaše dieťa má ťažkosti v učení, zhoršuje sa mu prospech, má problém zvyknúť si na školu a povinnosti, je neposedné, nevydrží pri činnosti, má problém v kontakte s rovesníkmi, problém v kontakte s dospelými, potrebuje poradiť s výberom strednej alebo vysokej školy, zvažujete, či má byť zaškolené, a pod.          

Komu poskytujeme pomoc?

Naša primárna pomoc je poradenstvo na základe diagnostiky príčin ťažkostí, terapia a reedukácia pre deti, žiakov ZŠ a SŠ. Psychológovia, špeciálni a liečebni pedagógovia poskytujú svoje odborné služby  aj rodičom a pedagógom našich klientov.

Podľa charakteru ťažkostí pracujeme aj s ďalšími odborníkmi z iných špecializovaných zariadení.

Akým spôsobom požiadať o naše služby?

O naše služby môže požiadať zákonný zástupca, škola, v prípade plnoletosti,  aj klient sám. Prihlásiť sa možno telefonicky cez prijímaciu kanceláriu: 02/48208111  alebo mailom: info@cpppap-ba5.sk.

Na uvedenej mailovej adrese môžete žiadať podrobnejšie informácie.

Na stránke nájdete kontakty na jednotlivých odborníkov.

Čo zaručujeme?

Zaručujeme profesionalitu, empatický prístup a diskrétnosť. Samozrejmosťou v našej práci je oboznámenie s postupom vyšetrenia a poučenie (viď informovaný súhlas v tlačivá a prihlášky). Všetky ďalšie kroky sa realizujú len základe súhlasu a s vedomím zákonného zástupcu alebo plnoletého klienta.

Naše služby sú bezplatné.

Za tím CPPPaP Bratislava V

PaedDr. Alena Mateašíková
riaditeľka